مجسمه پدر و پسر

مجسمه پدر و پسر

مجسمه پدر و پسر يكي از مفهومي ترين مجسمه هاي جهان است كه در برزيل قرار دارد.در اين مجسمه پسر از تكه هايي ساخته شده كه از پدر جدا شده.

مجسمه پدر و پسر يكي از مفهومي ترين مجسمه هاي جهان است كه در برزيل قرار دارد.در اين مجسمه پسر از تكه هايي ساخته شده كه از پدر جدا شده.

اخبار
مجسمه پدر و پسر
مجسمه پدر و پسر يكي از مفهومي ترين مجسمه هاي جهان است كه در برزيل قرار دارد.در اين مجسمه پسر از تكه هايي ساخته شده كه از پدر جدا شده.