كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد

كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد

كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد

كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد و اعتماد بنفس و حرمت نفسش تقويت ميشود و آن «کشف دنیا»است بجای اینکه مدام او را از نزدیک شدن به پیرامونش منع کنید، و به اون نكن دست نزن بگوييد

تحت نظارت خودتان اجازه کشف محیط پیرامونش را به او بدهید

مطالب
كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد
كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد